۱۹ شهریور ۱۳۹۹

مژگان و گیسو حریری

۱۹ شهریور ۱۳۹۹

یاسمن اسماعیلی

۱۸ شهریور ۱۳۹۹

هوشنگ سیحون

۱۸ شهریور ۱۳۹۹
برج کریک

برج کریک دبی، ساخت بلندترین سازه جهان (۲)

۱۸ شهریور ۱۳۹۹
برج کریک

برج کریک دبی، ساخت بلندترین سازه جهان (۱)

۱۸ شهریور ۱۳۹۹

نویشوانشتاین، واقعیتی ساخته شده از تخیلات ما (۲)

۱۸ شهریور ۱۳۹۹

نویشوانشتاین، واقعیتی ساخته شده از تخیلات ما (۱)

۱۸ شهریور ۱۳۹۹
موزه هزار

ساختمان موزه هزار، آسمان خراشی با اسکلت خارجی (۲)

۱۸ شهریور ۱۳۹۹
موزه هزار

ساختمان موزه هزار، آسمان خراشی با اسکلت خارجی (۱)