18 شهریور 1399
برج کریک

برج کریک دبی، ساخت بلندترین سازه جهان (2)

18 شهریور 1399
برج کریک

برج کریک دبی، ساخت بلندترین سازه جهان (1)

18 شهریور 1399

نویشوانشتاین، واقعیتی ساخته شده از تخیلات ما (2)

18 شهریور 1399

نویشوانشتاین، واقعیتی ساخته شده از تخیلات ما (1)

18 شهریور 1399
موزه هزار

ساختمان موزه هزار، آسمان خراشی با اسکلت خارجی (2)

18 شهریور 1399
موزه هزار

ساختمان موزه هزار، آسمان خراشی با اسکلت خارجی (1)