۱۸ شهریور ۱۳۹۹
برج کریک

برج کریک دبی، ساخت بلندترین سازه جهان (۲)

۱۸ شهریور ۱۳۹۹
برج کریک

برج کریک دبی، ساخت بلندترین سازه جهان (۱)

۱۸ شهریور ۱۳۹۹

نویشوانشتاین، واقعیتی ساخته شده از تخیلات ما (۲)

۱۸ شهریور ۱۳۹۹

نویشوانشتاین، واقعیتی ساخته شده از تخیلات ما (۱)

۱۸ شهریور ۱۳۹۹
موزه هزار

ساختمان موزه هزار، آسمان خراشی با اسکلت خارجی (۲)

۱۸ شهریور ۱۳۹۹
موزه هزار

ساختمان موزه هزار، آسمان خراشی با اسکلت خارجی (۱)